top of page

 NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 

A PARKOUR TECHNOLOGIES KFT. REAL ESTATE AWARDS 2020 NYEREMÉNYJÁTÉKÁBAN RÉSZTVEVŐKNEK SZÓLÓ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Tájékoztatjuk, hogy az Ön, valamint a Parkour Technologies Kft. között létrejött nyereményjáték kapcsán a Parkour Technologies Kft. az Ön személyes adatainak kezelőjeként jár el. A személyes adatainak kezelésével összefüggésben az alábbi információkat bocsájtjuk az Ön rendelkezésére.

 

Az Adatkezelő adatai:

 • cégnév: Parkour Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság (Parkour Technologies Kft.)

 • képviselő: Andy Zhang

 • székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. IV. emelet

 • cégjegyzékszám: 01 09 303490

 • adószám: 26130107-2-41 

 • telefonszám: +36203236054

 • e-mail: budapest@rollet.hu

 

A továbbiakban: Adatkezelő

 

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz.

 

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató jogi tartalmát. Az Adatkezelő az általános adatvédelmi rendeletről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény felhatalmazása alapján, a munkavállalóinak a személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli.

 

A https://www.sparking.eu/ honlap és a Sparking alkalmazás (a továbbiakban: Honlap) fejlesztője és üzemeltetője, az Adatkezelő az alábbiakban tájékoztatja a Felhasználókat a https://www.sparking.eu/ weboldalon keresztül elérhető promóciós játékban történő adatkezelésekkel kapcsolatban az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban.

 

Az Adatkezelő továbbá a jelen nyereményjáték szabályzatban határozza meg a nyereményjáték részletes szabályait. Az Adatkezelő rögzíti, hogy a Sparking Általános Szerződési Feltételek (Sparking ÁSZF, amely elérhető: https://www.sparking.eu/aszf ) promóciókra, nyereményJátékra vonatkozó rendelkezései alkalmazandók általánosságban a jelen szabályzat szerinti Játékra. Ahol a jelen szabályzat a Sparking ÁSZF-től eltér, ott a jelen szabályzat rendelkezései irányadók. A Sparking ÁSZF és a jelen szabályzat együttesen alkotja a jelen szabályzat szerinti Játék teljes szabályrendszerét.

 

A jelen szabályzat és tájékoztató szerinti adatkezelésre általánosságban a Sparking adatkezelési tájékoztató (elérhetősége: https://www.sparking.eu/adatvedelem ) alkalmazandó, beleértve az adatbiztonság érdekében tett intézkedéseket, a felhasználókat az adatkezelés tekintetében megillető jogokat és egyéb kérdéseket is. Ahol a jelen speciális adatkezelési tájékoztató eltér a Sparking adatkezelési tájékoztatótól, ott a jelen tájékoztató alkalmazandó. A jelen adatkezelési tájékoztató és a Sparking adatkezelési tájékoztató együttesen képezik a teljes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást.

 

A JÁTÉK:

 

Az Adatkezelő promóciós játékot szervez az általa üzemeltetett Sparking parkolókezelő szolgáltatásával kapcsolatban, amely során 1 éves díjmentes Sparking rendszer használat nyerhető. (a továbbiakban: Játék).

 

1. A JÁTÉK SZABÁLYAI

 

1.1. A Játékban részt venni jogosult Játékosok

 

A Játékban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik megadják teljes nevüket, email címüket, elfogadják a Sparking adatkezelési tájékoztatóját, hozzájárulnak marketing célú megkereséshez és kitöltik a kérdőív összes kötelező pontját az Adatkezelő által működtetett Honlap REA Kérdőív aloldalán (https://sparking.eu/reakerdoiv) a Játék ideje alatt és teljesítik az adott Játékra előírt egyéb speciális feltételeket.

 

A nyereményjáték időtartama: 2020.02.10. – 2020.03.02

A nyereményjáték sorsolás időpontja: 2020.03.04. 13:00 óra

 

A Játék időtartama alatt a Honlap REA Kérdőív aloldalán (https://www.sparking.eu/reakerdoiv ) lebonyolított kérdőív benyújtás a Játékban történő részvételi hozzájárulásnak minősül, amellyel a Játékos hozzájárul a megadott személyes adatai Játékban történő, jelen adatkezelési tájékoztató szerinti Adatkezelő által történő kezeléséhez is.

 

Az a Játékos, aki – a részvételi feltételek elfogadásának időpontjában – korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a Nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen Játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult.

 

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

 

Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a Játékban való részvétellel kapcsolatban a Játékban történő sorsoláshoz, a Nyeremény átadásához megadott hozzájárulás visszavonása a Játék időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadása előtt történik, a Sorsolásban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyeremény részére nem kerül átadásra, mivel a Sorsolás a Játékosok valamely azonosító adatai közül történik, a Nyeremény átadásához pedig adójogi és egyéb szállítási, értesítési információk szükségesek, amelyeket az Adatkezelő a Játékos hozzájárulása alapján jogosult kezelni. A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely jelen Játékszabályzatba foglalt vállalásával ellentétes.

 

A Játék Nyereményét csak olyan Játékos nyerheti meg és kaphatja meg, aki a Játék időtartama alatt és a Sorsolás időpontjában is a fenti, valamint az adott Játékra vonatkozó Szabályzatban meghatározott valamennyi feltételt teljesíti.

 

A Játékban kizárólag magyarországi állandó lakcímmel vagy magyarországi tartózkodási hellyel rendelkező, illetve jogi személyek esetében magyarországi székhellyel rendelkező személyek vehetnek részt.

 

1.2. Kizárás a Játékból

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Játék bármely szakaszában a Játékból, a Sorsolásból kizárja azt a Játékost, vagy a Játékos kisorsolása esetén a Nyeremény átadását megtagadja annak a Játékosnak, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki:

 

a) a Játék menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni,

 

b) más Játékos vagy személy adataival (pl. Facebook profil, email fiók) visszaél;

 

c) a Játék tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti.

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy a kizárásra okot adó eseteket saját belátása szerint bírálja el.

 

1.3. Sorsolás

 

Valamennyi sorsolási napon az Adatkezelő számítógépes sorsolással, véletlenszerű algoritmussal kisorsolja a Főjátékban résztvevő Felhasználók közül az egy darab nyertes e-mail címet. A sorsolásra az Adatkezelő fent megjelölt székhelyén kerül sor, közjegyző igénybe vétele nélkül, háromtagú sorsolási bizottság jelenlétében. A sorsolásról jegyzőkönyv kerül rögzítésre. A sorsolás nyilvános.

 

A Nyeremény sorsolására az irányadó nyereményidőszak elteltét követő kettő munkanapon belül kerül sor, a nyertes Játékost Szervező elektronikus úton értesíti a sorsolás eredményének megállapításától számított 2 munkanapon belül, illetve tájékoztatja a Nyeremény átadásához szükséges adataik közlésére a nyereményének átadása, illetve az ahhoz kapcsolódó adóterhek és esetleges kapcsolódó járulékok megfizetése érdekében.

 

A Nyeremény sorsolásán sorsolásonként 3 darab pótnyertes is kisorsolásra kerül. A pótnyertesek a kisorsolás sorrendjében lépnek a nyertesek helyébe, amennyiben a nyertes Játékos a megadott elérhetőségein nem elérhető, vagy a Nyereményről lemond, vagy a Játékból kizárásra kerül. A pótnyertesre a nyertesre irányadó szabályok vonatkoznak, amennyiben a nyertes helyébe lép.

 

A Nyeremény sorsolásán minden Játékos kizárólag egyszer vehet részt. A Játékos az esélyeit a regisztrációk számával nem növeli.

 

1.4. Nyeremény.

 

A nyertesek jogosultak a Nyereményről lemondani legkésőbb a Nyereményről történő értesítésüket követő 5 munkanappal bezárólag az Adatkezelőnek küldött e-mailben az alábbi e-mail címre: budapest@rollet.hu .

 

A nyeremény pénzre nem átváltható.

 

A nyereményjáték nyereménye: 1 éves díjmentes Sparking rendszer használat.

 

Az 1 éves díjmentes Sparking rendszer használat a következőket tartalmazza:

 

• Hardver:
Egy darab bejárati és egy darab kijárati sorompóra csatlakoztatható Sparking és Rollet által forgalmazott rendszám felismerő kamerák. Ha a nyertes több bejárati és kijárati sorompóval rendelkezik, úgy beszerzési áron hozzáférhet a további kamerákhoz, melyre a Sparking Solution Kft. külön ajánlatot ad. Ha a nyertes nem rendelkezik sorompó rendszerrel, úgy a Sparking Solution Kft. beszerzési áron biztosít sorompó egységeket és azok telepítését biztosítja. Az eszközök tulajdonosa minden esetben a Sparking Solution Kft. marad.

• Software:
Teljes hozzáférés a Sparking online felülethez, és funkcióihoz (bérlet kezelés, cégenként vagy felhasználóként több admin felület, amivel minden bérlő saját maga tudja kezelni bérleteit és vendégei parkolásait. További részletek a termék tulajdonosságairól a https://www.sparking.eu/ weboldalon találhatók.

• Támogatás:
Oktatás a program használatához és 1 éves díjmentes support szolgáltatás, amely azonnali online vagy 24 órán belüli helyszíni hibaelhárítást jelent.

• Telepítés:
A nyertes kihirdetését követően, amennyiben a nyertes igényt tart rá, helyszíni felmérés után 1 hónapon belül letelepítésre kerülnek a kamerák.

• 1 éves díjmentesség után:
A nyertes eldöntheti, hogy továbbra is használni szeretné a Sparking rendszert, havi 200 ezer Ft plusz ÁFA díjért, 2 éves szerződés kötéssel. Abban az esetben, ha nem tart igényt a további használatra, a Hardver leszerelésre kerül.

 

Tilos más nevében, vagy más nevével való visszaéléssel vagy más csalárd módon a nyereményt átvenni.

 

Az Adatkezelő jogosult a Nyereményt bármikor megváltoztatni, azzal egyenértékű más Nyereményre cserélni. Az Adatkezelő nem garantálja, és azért helytállást, szavatosságot sem vállal, hogy az átadott Nyeremény teljes egészében megegyezik a Szabályzatban megjelölt Nyereménnyel. A Játékos nem jogosult az Adatkezelővel szemben semmilyen jogcímen semmilyen igényt érvényesíteni abból eredően, ha az átvett Nyeremény bármiben eltér a Szabályzatban, a Honlapon meghatározott Nyereménytől. A Honlapon és a Játékkal kapcsolatos kommunikációban a Nyereménnyel kapcsolatban feltüntetett képek, információk, fotók csak tájékoztató jellegűek, nem minősülnek ajánlattételnek, és nem kötelezik az Adatkezelőt.

 

Az Adatkezelő nem felel azért, hogy a Nyeremény alkalmas a rendeltetésszerű felhasználásra, az Adatkezelő a Nyereménnyel kapcsolatban jogszavatosságot, kellékszavatosságot, jótállást, garanciát egyáltalán nem vállal,  a  Nyeremény működőképességéért,  megfelelőségéért, használhatóságáért, biztonságosságáért, valamint azért, hogy a Játékos a megnyert Nyereményt annak átvételét követően a jogszabályoknak megfelelően használja-e, a felelősségét teljes egészében kifejezetten kizárja. Az Adatkezelő a Nyeremény átadására vállal kötelezettséget a jelen Játékszabályzat szerint, a Nyeremény esetleges meghibásodása vagy bármely jellemzője miatt a nyertes Játékos a Nyeremény gyártójához fordulhat.

 

Az Adatkezelő jogosult a Nyereményt úgy átadni a nyertes Játékosnak, hogy azon akár az Adatkezelő, akár más harmadik személy logója, reklám szlogenje vagy egyéb márkajelzése, megjelölése, marketing tartalma, anyaga, hirdetése, reklámja elhelyezésre kerül és így kerül a Nyeremény a Játékosnak átadásra. Ilyen esetben a Játékos a Játékban történő részvétellel vállalja, hogy ezen megjelöléseket a Nyereményről a Szabályzatban meghatározott ideig, ennek hiányában legalább 3 évig nem távolítja el, azokat megőrzi.

 

Az Adatkezelő jogosult arra, hogy a Nyeremény fizikai átadását futárszolgálat bevonásával végezze a nyertes Játékos által megadott címen, és időpontban. Ebben az esetben Adatkezelő a Nyeremény hibás helyszínre, időpontban történő szállítása-, illetve a szállítás közben bekövetkező károkra felelősséget nem vállal.

 

Az Adatkezelő és a Nyereményt biztosító harmadik személy a Nyeremény átadásához további személyes adatok megadását kérheti a Játékostól, amelynek elmulasztása vagy nem teljesítése esetén a nyertes Játékos a Nyereményt nem veheti át. Ezen adatkérés nem vonatkozik azonban olyan személyes adatokra, amelyek megadása nem kötődik szükségszerűen és feltétlenül a Nyeremény vagy annak használata jellegéhez.

 

A Játékosok kötelesek együttműködni az Adatkezelővel a Nyeremény átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a Nyeremény átvétele meghiúsul, a Nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és az Adatkezelőt semmilyen felelősség nem terheli. A Nyereményt a nyertes Játékos személyesen veheti igénybe, a Nyereményt átruházni, vagy meghatalmazott útján igénybe venni nem lehet. A Nyeremény kézbesítésével kapcsolatos észrevételek és reklamációk az Adatkezelőnél tehetők meg.

 

Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményről szóló értesítésben meghatározott határidőig a Nyeremény átvételéhez szükséges adatokat (szállítási cím, időpont, telefonos elérhetőség) nem adja át Adatkezelő részére, úgy a Nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti.

 

1.5. Közterhek.

 

Az Adatkezelő vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereménnyel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék összegét. A Játékkal kapcsolatosan egyéb felmerülő költségek azonban a Játékost terhelik.

 

A Nyeremény után az Adatkezelő a hatályos jogszabályok szerinti adóelőleget megállapítja, levonja, és megfizeti. A Nyeremény után esetlegesen fizetendő személyi jövedelemadó megfizetéséről az Adatkezelő tájékoztatja a nyertes Játékost, kérésre igazolást állít ki részére, amely kiállításához a szükséges adatokat (név, adóazonosító jel, TAJ kártya száma, Lakcím, Születési hely és idő, Édesanyja neve) a nyertes Játékos köteles az Adatkezelő rendelkezésére bocsátani.

 

1.6. Játékszabályok változtatása.

 

Szolgáltató a jelen Játékszabályzat és a Játék menetének vagy a Játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben az Adatkezelő mindennemű felelősségét kizárja.

 

Az Adatkezelő nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, az Adatkezelőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Az Adatkezelő az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

 

1.7. A Játékból kizártak köre.

 

A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

 

a) az Adatkezelő tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint azok Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói;

 

b) egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlói, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint azok Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

 

1.8. A nyertes Játékos értesítése, kihirdetése.

 

A nyerteseket az Adatkezelő a Honlapon megadott (elsődlegesen e-mailben) elérhetőségen értesíti a sorsolásokat követő 3 munkanapon belül. A Nyeremény kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a bekért adatok pontos megadása.

 

2. Milyen személyes adataidat, meddig kezeljük a Játékkal kapcsolatban, mire használjuk őket, és milyen felhatalmazás alapján?

 

Az adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak:

 

a) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);

 

b) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése)

 

c) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése).

 

Az adatkezelés jogalapját és célját az alábbiakban adatkategóriánként külön-külön meghatározzuk a fenti felsorolásra való utalással.

 

2.1. NyereményJátékkal kapcsolatos adatkezelés

 

A Játékban résztvevő Felhasználók alábbi adatai kerülnek kezelésre a Játék lebonyolítása, Játékban történő részvétel biztosítása, sorsolás lebonyolítása céljából:

A Játékos a fentiek szerint adott hozzájárulását az adatkezeléshez bármikor visszavonhatja az Adatkezelőnek küldött e-mailjében: budapest@rollet.hu .

 

A nyertesként kisorsolt Felhasználóknak a fenti adatokon felül az alábbi, további adatainak szolgáltatása szükséges a nyeremény átadása, illetve az ahhoz kapcsoló adóterhek és esetleges kapcsolódó járulékok, közterhek megfizetése, bevallása és adóigazolás kiállítása céljából:

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, azok nélkül a Nyeremény átvétele nem lehetséges, ezen adatok megadása az átadás előfeltétele.

 

A jogi kötelezettség teljesítése érdekében és alapján kezelt adatok kezelési, tárolási ideje az adójogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges alapbizonylatok, dokumentumok, adatok őrzési idejével egyező, azaz az adó- és számviteli jogszabályok szerinti 8 év.

 

A nyeremény átadása érdekében az általános polgári jogi elévülési időn belül, 5 évig kezeljük és őrizzük az adatokat.

 

A nyertesről készített kép, video és hangfelvételt a Szervező az általa üzemeltetett honlapokon, így a jelen tájékoztató szerinti Honlapon, a Szervező , https://www.sparking.eu/ honlapokon, továbbá a Szervező Facebook és Linkedin oldalain hozza nyilvánosságra. A hozzájárulás magában foglalja a felvétel elkészítését és az elkészített felvétel jelen pont szerinti valamennyi felhasználását is.

 

A Játékos a fentiek szerint adott hozzájárulását az adatkezeléshez bármikor visszavonhatja az Adatkezelőnek küldött e-mailjében: budapest@rollet.hu .

 

 

2.2. Meghatalmazott által történő nyeremény-átvétel esetében

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, azok nélkül a Nyeremény átvétele nem lehetséges, ezen adatok megadása az átadás előfeltétele.

 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti Jogos érdek megjelölése: a nyeremény meghatalmazott átvevő részére történő, jogszerű átadásának biztosítása. A nyereményátvételi meghatalmazott adatainak Adatkezelő által történő kezelése az Adatkezelő, a meghatalmazott és a nyertes Játékos jogos érdeke. A kezelt adatok köre szűk, csak a személyazonosításhoz szükséges adatkört öleli fel, így a meghatalmazottak alapvető jogai és szabadságai aránytalanul nem sérülnek.

 

 

A Felhasználó a fenti jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat az Adatkezelőnek az ügyfélszolgálatra küldött e-mailjében: budapest@rollet.hu .

 

2.3. Meghatalmazotti tanúk esetében

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, azok nélkül a Nyeremény átvétele nem lehetséges, ezen adatok megadása az átadás előfeltétele.

 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti Jogos érdek megjelölése: a nyeremény meghatalmazott átvevő részére történő, jogszerű átadásának biztosítása. A nyereményátvételi meghatalmazotti tanúk adatainak Adatkezelő által történő kezelése az Adatkezelő, a meghatalmazott és a nyertes Játékos jogos érdeke. A kezelt adatok köre szűk, csak a személyazonosításhoz szükséges adatkört öleli fel, így a meghatalmazotti tanúk alapvető jogai és szabadságai aránytalanul nem sérülnek.

 

 

A Felhasználó a fenti jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat az Adatkezelőnek küldött e-mailjében: budapest@rollet.hu .

 

2.4. Adatkezelő megkeresése körében történő adatkezelés

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti Jogos érdek megjelölése: a panasztétel, panasz kivizsgálása, elintézése és kezelése körében történő adatkezelés, beleértve a telefonhívások rögzítését is, a Te és a mi közös érdekünk, mivel ezen adatok kezelése a Honlap használatával, a Játékban, promóciókban történő részvétellel összefüggő fogyasztóvédelmi, polgári jogi jogaink és érdekeink érvényesítéséhez szükséges. Ezen személyes adatok kezelése felett a hangod felvételéhez kapcsolódó személyhez fűződő jogod nem élvez elsőbbséget, mivel a személyhez fűződő jogod nem sérül, hiszen a telefonhívás legelején, még a megszólalásod előtt tájékoztatást kapsz a hangfelvételes rögzítéséről, és módodban áll eldönteni, hogy ennek ellenére folytatod-e a telefonbeszélgetést vagy megszakítod azt. A telefonos ügyfélszolgálaton kívül az e-mailes ügyfélszolgálat ugyanolyan szolgáltatást és megoldást nyújt, vagyis van választási lehetőséged a panaszaid kivizsgálására.

 

 

A Felhasználó a fenti jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat az Adatkezelőnek az ügyfélszolgálatra küldött e-mailjében: budapest@rollet.hu .

 

3. Ki kezeli a személyes adataidat, és ki fér hozzá azokhoz?

 

3.1. Az Adatkezelő

 

A 2. pontban meghatározott adataid adatkezelője az Adatkezelő, azaz a Parkour Technologies Kft., melynek elérhetőségei és cégadatai az alábbiak:

 

 • cégnév: Parkour Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság (Parkour Technologies Kft.)

 • képviselő: Andy Zhang

 • székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. IV. emelet

 • cégjegyzékszám: 01 09 303490

 • adószám: 26130107-2-41 

 • telefonszám: +36203236054

 • e-mail: budapest@rollet.hu

 

Az Adatkezelő részéről adataidhoz az Adatkezelő munkavállalói férnek hozzá abban a körben, amely munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges. A személyes adataidhoz való hozzáférési jogosultságokat szigorú belső szabályzatban rögzítjük.

 

3.2. Hova továbbítjuk adataidat?

 

A személyes adataidat nem továbbítjuk a GDPR rendeletben nem részes, a GDPR értelmében vett harmadik országba.

 

4. Milyen jogaid vannak a személyes adataid kezelésével kapcsolatban és hogyan biztosítjuk azok gyakorlását?

 

Adatvédelemmel kapcsolatos jogaidat és azok gyakorlását a Sparking adatkezelési tájékoztató mint általános tájékoztató tartalmazza, amely itt érhető el: https://www.sparking.eu/adatvedelem

 

5. Hogyan biztosítjuk adataid biztonságát?

 

Az  adatbiztonsággal  kapcsolatban  tett  intézkedéseink  részletes  leírását  szintén  a  Sparking adatkezelési tájékoztató  tartalmazza,  amely  itt  érhető  el: https://www.sparking.eu/adatvedelem

 

(dokumentum vége)

bottom of page